Diễn viên

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger

Hành động

Thành Phố Bạo Lọan
(22 votes)

Thành Phố Bạo Lọan

Đạo diễn : Lương Đức Sâm
Diễn viên : Nhậm Đạt Hoa, Phương Trung Tín
Thể loại : Hành độngHình sự
Sản xuất : Art Port INC.
Độ dài : 97 phút
 Xem phim Bình chọn

Thành Phố Bạo Lọan

Sau söï kieän 11-9 taïi Myõ, boïn khuûng boá taêng cöôøng nhieàu hoaït ñoäng choáng laïi caùc nöôùc, theá löïc naøy baønh tröôùng sang Chaâu AÙ, ñieån hình laø Hongkong, nôi coù nhieàu nhaân vaät chính trò tìm ñeán. Keát thuùc chuyeán coâng du Hongkong, Dung Ñaïi Cöông- 1 nhaân vaät coù quyeàn theá trong cô quan hình caûnh quoác teá ñaõ bò Baéc Ñieåu Chaân Lyù- 1 coâ gaùi trong toå chöùc khuûng boá do Otosan caàm ñaàu- aùm saùt, nhöng oâng ñaõ thoaùt cheát trong gang taác. Ñeå choáng laïi toå chöùc khuûng boá ñang hoaït ñoäng taïi Hongkong, thanh tra caûnh saùt Dieäu Thieân Minh ñöôïc giao nhieäm vuï ñieàu tra Baéc Ñieàu Chaân Lyù nhaèm tìm ra nôi aån naùu cuûa Otosan. Do bò thöông trong luùc troán chaïy, Baéc Ñieåu Chaân Lyù bò taïm thôøi maát trí. Dieäu Thieân Minh tìm caùch ñöa coâ veà truï sôû ñeå khai thaùc. Luùc naøy Otosan sai tay chaân gieát cheát vôï Minh, baét coùc beù Joe- con trai Minh ñeå uy hieáp Minh, tìm caùch gieát cheát Baéc Ñieåu Chaân Lyù ñeå dieät khaåu. Lôïi duïng söï hoãn loaïn treân ñöôøng Minh cöùu thoaùt chaân Lyù vaø khoâng bao laâu Chaân Lyù ñaõ hoài phuïc laïi trí nhôù. Nhaän thaáy tính chaát nham hieåm ñoäc aùc cuûa toå chöùc khuûng boá, Chaân Lyù ñaõ ñoàng yù hôïp taùc vôùi Minh ñeå gieát Otosan, cöùu beù Joe. Trong luùc giao chieán, Minh bò truùng ñaïn, beù Joe vaãn coøn trong tay teân Otosan. Nhìn ñoâi maét hoaûng sôï cuûa beù Joe, Chaân Lyù baát chaáp nguy hieåm, naû suùng gieát cheát Otosan, cöùu thoaùt beù Joe. Ngay sau ñoù, Chaân Lyù traø troän vaøo ñoaøn ngöôøi ñoùn oâng Dung Ñaïi Cöông taïi saân bay, noå suùng baén cheát thanh tra Tröông Chí Thaønh- keû ñaõ nhaän tieàn cuûa Otosan aùm saùt oâng Dung Ñaïi Cöông vaø phaûn boäi laïi ñoàng ñoäi cuûa mình. Töø ñoù, toå chöùc khuûng boá taïi Hongkong bò tan vôõ, an ninh ôû ñaây ngaøy caøng ñöôïc yeân oån hôn...

Phim cùng chủ đề

 

Vạch Trần Tội Ác

Vạch Trần Tội Ác

Tại Hollywood, một chiếc BMW đang dừng đèn đỏ tại một ngã tư, đột nhiên...

2008

Huyết Chiến

Huyết Chiến

Nội dung đang được cập nhật.

 

Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng

Vincent là 1 tan cướp tàn bạo cùng đồng bọn đánh chiếm 1 thùng kim cương...

 

Truy Sát

Truy Sát

William Archer là một người đàn ông đẹp trai sống giản dị và được mọi...

 

Mật Mã Cá Kiếm 2

Mật Mã Cá Kiếm 2

Bộ đôi ăn trộm và kẻ cướp cộng tác với nhau thực hiện một phi vụ đặc...

 

Siêu Xạ Thủ

Siêu Xạ Thủ

Một bộ phim hấp dẫn cho những khán giả mê phim hành động Hồng Kông. Nhưng...Tìm nâng cao

Message

Tài khoản này vừa được sử dụng trên một máy tính khác hoặc phiên làm việc đã hết hạn. Xin vui lòng đăng nhập lại.

OK